พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนผู้โดยสารแยกตามท่าอากาศยาน 50 recent views

    ข้อมูลสถิติจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ (คน) (จำแนกตามท่าอากาศยาน) เริ่มจัดเก็บปี 2560 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศไทย
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
  • จำนวนเที่ยวบินจำแนกตามท่าอากาศยาน 75 recent views

    ข้อมูลสถิติการให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ (จำแนกตามประเภทเที่ยวบิน ท่าอากาศยาน) ประจำแต่ละปี เริ่มต้นจัดเก็บในปี 2560...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).