พบ 84 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย 40 recent views

  ข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2560
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 21 มิถุนายน 2565
 • สถิติเดินทางเข้าออกประเทศรายสัญชาติ 175 recent views

  Statistics for number of travelers into and out of the kingdom by nationality. สถิตินักท่องเที่ยวรายสัญชาติเผยแพร่สำหรับประชาชน
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลเชิงพื้นที่-ออกแบบเครื่องแต่งกาย 84 recent views

  รายชื่อผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้วัสดุประจำจังหวัดโดยศิลปิน
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลเชิงพื้นที่-หอศิลป์แกลเลอรี่ 70 recent views

  รายชื่อหอศิลป์แกลเลอรี่ และที่อยู่
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 100 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบน Thailand Tourism Directory ที่รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนที่สุด ถูกต้องที่สุด เป็นปัจจุบันที่สุด อ้างอิงได้ดีที่สุดจากหน่วยงานรัฐ...
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 มิถุนายน 2565
 • ทำเนียบศิลปิน 80 recent views

  ทำเนียบศิลปินจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 21 มิถุนายน 2565
 • แหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย 78 recent views

  ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อจัดระเบียบข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักการศึกษาทางวิชาการ...
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565
 • ชุดข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ 63 recent views

  รายชื่อร้านค้าและบริการทั้งหมดในแต่ละสนามบิน ไว้สำหรับเก็บบันทึกร้านค้า บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สนามบินดูแล
  ท่าอากาศยานไทย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลตารางการบิน 128 recent views

  ตารางเที่ยวบินประจำฤดูกาล (season) ของสายการบินที่บินผ่าน 5 สนามบินที่ดูแลโดยการท่าอากาศยานไทย ใช้เพื่อกำหนดเวลาการบินสำหรับสายการบินที่ได้รับการอนุมัติให้ลงจอดที่สนามบิน
  ท่าอากาศยานไทย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลสนามบินในประเทศไทย 88 recent views

  ลักษณะและข้อมูลสำคัญของท่าอากาศยานในประเทศ ตามพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558 มาตรา 7...
  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลการใช้จ่ายนักท่องเที่ยว 65 recent views

  ชุดข้อมูลนี้ไม่มีคำอธิบาย

  ธนาคารแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลการจดทะเบียนอากาศยาน 111 recent views

  จำนวนอากาศยานจดทะเบียน (ลำ) (จำแนกตามประเภทอากาศยาน รุ่นและลักษณะการให้บริการ) สร้างตาม พระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพ.ศ.2558 มาตรา 8...
  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
 • สรุปรายการรับแจ้งเหตุ 67 recent views

  ชุดข้อมูล รายการรับแจ้งเหตุ ผ่านสายด่วน ตำรวจท่องเที่ยว 1155
  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 21 มิถุนายน 2565
 • ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 57 recent views

  ภาพถ่ายกิจกรรม (เช่น จุดเรียนรู้ สินค้า วัฒนธรรม) สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว...
  กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว 51 recent views

  ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวบน Thailand Tourism Directory ที่รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนที่สุด ถูกต้องที่สุด เป็นปัจจุบันที่สุด อ้างอิงได้ดีที่สุดจากหน่วยงานรัฐ...
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 มิถุนายน 2565
 • ร้านค้าของการบินไทย 65 recent views

  ข้อมูลร้านค้าของการบินไทย พร้อมรายละเอียดและตำแหน่งที่ตั้ง รวบรวมร้านค้าที่บริหารจัดการโดย บริษัท การบินไทย
  การบินไทย 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลร้านอาหาร 100 ปี 89 recent views

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลร้านอาหารเก่าแก่ที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี สำหรับจัดพิมพ์เป็นหนังสือ...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลที่พัก 97 recent views

  ข้อมูลที่พักบน Thailand Tourism Directory ที่รวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนที่สุด ถูกต้องที่สุด เป็นปัจจุบันที่สุด อ้างอิงได้ดีที่สุดจากหน่วยงานรัฐ...
  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 มิถุนายน 2565
 • โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 126 recent views

  จัดเก็บเป็นรายงานผลการดำเนินงานโครงการ OTOP
  กรมการพัฒนาชุมชน 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 108 recent views

  รวบรวมรายชื่อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ตามรายภาค พร้อมข้อมูลประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้ง วิธีเดินทาง อัตราค่าบริการ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 มิถุนายน 2565
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 57 recent views

  โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • สถิติขนส่งทางอากาศ 149 recent views

  ชุดข้อมูลสถิติขนส่งทางอากาศแต่ละสนามบิน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเดือน สำหรับแต่ละสนามบิน เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ใน 5...
  ท่าอากาศยานไทย 21 มิถุนายน 2565
 • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 90 recent views

  ข้อมูลแหล่งท่องเทียวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป
  กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).