พบ 8 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
 • แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 20 recent views

  แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและ ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วย งานประเพณี วิถีชีวิตความ...
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
 • สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม 7 recent views

  สถานที่และอาคารเพื่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะ การละเล่นประเพณี การแสดงแบบตะวันตก และการแสดงดนตรี เป็นต้น
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
 • อุทยานประวัติศาสตร์ 7 recent views

  อุทยานประวัติศาสตร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
 • เทศกาลประเพณี 4 recent views

  ข้อมูลเทศกาลและประเพณีของประเทศไทย ที่จัดทำและจัดขึ้นโดยนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี ตามกำหนดช่วงเวลา สถานที่
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
 • เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 6 recent views

  รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจำนวน 84 เส้นทาง จัดชุดข้อมูลจากตาราง route และ pro_detail จากฐานข้อมูล cultural route...
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 20 มีนาคม 2567
 • รายชื่อชุมชนคุณธรรมฯ "บวรออนทัวร์" 16 recent views

  ชุมชนคุณธรรมฯ "บวรออนทัวร์" เป็นการนำเสนอการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ หยิบเอาเสน่ห์ของชุมชนขึ้นมาเป็นทั้งจุดเด่นและจุดขาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาล...
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 30 มิถุนายน 2566
 • รายชื่อชุมชนคุณธรรมฯ "เที่ยวชุมชนยลวิถี" 18 recent views

  สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” คือชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ...
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 30 มิถุนายน 2566
 • เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 69 recent views

  รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจำนวน 84 เส้นทาง จัดชุดข้อมูลจากตาราง route และ pro_detail จากฐานข้อมูล cultural route...
  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 29 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).