พบ 6 ชุดข้อมูล

แท็ค: Tourist Attraction

กรองผลลัพธ์
 • สถานที่ทางวัฒนธรรมในเขตชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 102 recent views

  ข้อมูลแผนที่วัฒนธรรมชาติพันธุ์สาครบุรี เกิดขึ้นจากการประมวลผล “พลวัติทางสังคมและวัฒนธรรมชาติพันธุ์” เข้ากับ...
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565
 • ศิลปกรรมในประเทศไทย 80 recent views

  ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย อันเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ...
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565
 • ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน 102 recent views

  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ประกอบด้วย การขับซอ หมอลำ โนรา ลิเก อุปรากรจีน (งิ้ว) กลองล้านนา หนังตะลุง...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลเชิงพื้นที่-หอศิลป์แกลเลอรี่ 70 recent views

  รายชื่อหอศิลป์แกลเลอรี่ และที่อยู่
  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 21 มิถุนายน 2565
 • ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 57 recent views

  ภาพถ่ายกิจกรรม (เช่น จุดเรียนรู้ สินค้า วัฒนธรรม) สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว...
  กรมส่งเสริมการเกษตร 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 108 recent views

  รวบรวมรายชื่อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย ตามรายภาค พร้อมข้อมูลประกอบที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่ตั้ง วิธีเดินทาง อัตราค่าบริการ และช่องทางการติดต่อ เป็นต้น
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).