พบ 4 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: activities

กรองผลลัพธ์
 • ประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย 71 recent views

  ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565
 • ศิลปกรรมในประเทศไทย 64 recent views

  ฐานข้อมูลศิลปกรรมในประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย อันเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไทยไว้อย่างเป็นระบบ...
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 21 มิถุนายน 2565
 • รายชื่อนิติบุคคลคงอยู่ หมวด I R Q 53 recent views

  รายชื่อนิติบุคคลคงอยู่ หมวด I R Q
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 21 มิถุนายน 2565
 • ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน 78 recent views

  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ประกอบด้วย การขับซอ หมอลำ โนรา ลิเก อุปรากรจีน (งิ้ว) กลองล้านนา หนังตะลุง...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).