ชุดข้อมูลดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชุมชน(ในพื้นที่พิเศษ)

สำรวจความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในความสุขมวลรวม ภายในพื้นที่พิเศษของ อพท. ได้นำดัชนีวัดความสุข Happiness Index มาปรับใช้ในการสำรวจคุณภาพชีวิตและความสุขของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ อพท. รับผิดชอบ ซึ่งความอยู่ดีมีสุขถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานในระดับ Outcome ที่สะท้อนภารกิจตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังจะได้นำผล/ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ภาณุ อัศวปรมิตชัย
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL http://dastaapiservice.dasta.or.th:8088/FrontWeb/Master/hpindex.aspx
ภาษาที่ใช้ ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565