ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ประกอบด้วย การขับซอ หมอลำ โนรา ลิเก อุปรากรจีน (งิ้ว) กลองล้านนา หนังตะลุง และเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ตลอดจนศิลปะการแสดงพื้นบ้านอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะนักแสดงพื้นบ้าน และสามารถใช้ประโยชน์ ในการติดต่อเพื่อใช้บริการคณะนักแสดง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ -
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
* แหล่งที่มา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL http://book.culture.go.th/cul_fund/arthome/files/assets/basic-html/page-1.html
ภาษาที่ใช้ ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565