ชุดข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช้ในการวางกลยุทธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ TAT Intelligence Center
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL https://intelligencecenter.tat.or.th/articles/12311
ภาษาที่ใช้ ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565