สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลข้อมูลสถิติและส่งเสริมระบบการจัดการทางสถิติเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ