พบ 2 ชุดข้อมูล

แท็ค: flight data

กรองผลลัพธ์
  • การจัดสรรเส้นทางการบิน 88 recent views

    การจัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ ให้กับสายการบินของไทยในรอบหกเดือน...
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565
  • จำนวนผู้โดยสารแยกตามท่าอากาศยาน 91 recent views

    ข้อมูลสถิติจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ (คน) (จำแนกตามท่าอากาศยาน) เริ่มจัดเก็บปี 2560 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบินในประเทศไทย
    สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565