พบ 7 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน 79 recent views

  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ประกอบด้วย การขับซอ หมอลำ โนรา ลิเก อุปรากรจีน (งิ้ว) กลองล้านนา หนังตะลุง...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • สถานที่รุกขมรดกของแผ่นดิน 87 recent views

  กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดสรรต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน 65 ต้น ในสถานที่ต่างๆจากทุกภูมิภาคของประเทศ ที่สะท้อนถึงความผูกพันของคนกับธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลศิลปินแห่งชาติ 75 recent views

  ศิลปินแห่งชาติ นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะ...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน (e-book) 95 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน จากหนังสือ E-book "๕๐แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชองชุมชน" และ หนังสือ E-book...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน (รายการ) 95 recent views

  ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน เริ่มจัดทำโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูลร้านอาหาร 100 ปี 60 recent views

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด ได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลร้านอาหารเก่าแก่ที่มีอายุเกินกว่า 100 ปี สำหรับจัดพิมพ์เป็นหนังสือ...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565
 • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 36 recent views

  โครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย...
  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มิถุนายน 2565