แคตาล็อกข้อมูลท่องเที่ยว (Tourism Data Catalog)

เป็นการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยรวบรวมบัญชีข้อมูลจากหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านท่องเที่ยว มาจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลตามประเด็นที่มีความสำคัญ ในลักษณะแบบจำลองข้อมูล (Data Model) เพื่อตอบการวิเคราะห์ในมิติต่าง ๆ โดยมีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน รวมถึงมีระบบนามานุกรม (Directory Services) ที่ให้บริการสืบค้นบัญชีรายการข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วเพื่อให้นำชุดข้อมูลที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงสถิติ เชิงวิเคราะห์ และเชิงพื้นที่ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ วางแผน กำหนดนโยบาย หรือบริหารจัดการในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม