พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: อื่นๆ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าว 59 recent views

    ข้อมูลการแจ้งที่พักคนต่างด้าวตามที่เก็บจากแบบฟอร์มตม.30 การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน...
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 21 มิถุนายน 2565