Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 29 มิถุนายน ค.ศ. 2023 11 นาฬิกา 45 นาที 23 วินาที +0700, Gravatar สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม:
  • Updated description of เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม from

    รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจำนวน 84 เส้นทาง จัดชุดข้อมูลจากตาราง route และ pro_detail จากฐานข้อมูล cultural route จัดชุดข้อมูลส่วนแสดงเส้นทางท่องเที่ยว
    to
    รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจำนวน 84 เส้นทาง จัดชุดข้อมูลจากตาราง route และ pro_detail จากฐานข้อมูล cultural route จัดชุดข้อมูลส่วนแสดงเส้นทางท่องเที่ยว


  • Changed value of field disaggregate to [] in เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม