ชุดข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในประเทศ

“โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก” ดำเนินการจัดทำเพื่อเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่แวะมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยพร้อมไปกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ“ฐานข้อมูล” และดำเนินการจัดทำคลังข้อมูลให้ทันสมัย สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการตัดสินใจดำเนินการด้านตลาดการท่องเที่ยว รายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ TAT Intelligence Center
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป
* แหล่งที่มา นักท่องเที่ยวชาวไทย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล DGA Open Government License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL https://intelligencecenter.tat.or.th/articles/12311
ภาษาที่ใช้ ไม่ทราบ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 21 มิถุนายน 2565